EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Aδειοδότηση έργων ΑΠΕ και δέσμευση εγγυημένης τιμής: Τα νέα νομικά δεδομένα

Στο πλαίσιο θέσπισης νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα των ΑΠΕ εξεδόθησαν δύο σημαντικές Υπουργικές Αποφάσεις εξειδίκευσης των μειζόνων μεταρρυθμίσεων που επέφερε στο αδειοδοτικό πλαίσιο των Α.Π.Ε. τόσο ο ν. 4643/2019 όσο και ο ν. 4685/2020.

 Η πρώτη Υ.Α. αφορά το ζήτημα της εγκατάστασης φ/β σταθμών ισχύος έως και 1 MW σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας και η δεύτερη την τροποποίηση της Υ.Α. για την περιβαλλοντική κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων.

1. Γαίες υψηλής παραγωγικότητας

Εξεδόθη η σχετική Υπουργική Απόφαση (Β΄3149/30.07.2020) για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του επιτρεπτού της εγκατάστασης φ/β σταθμων ισχύος  ≤ 1 MW  σε σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 24 του ν. 4643/2019.

Κύριος στόχος των ρυθμίσεων αυτής της ΥΑ είναι αφενός ο καθορισμός του μέγιστου ορίου της συνολικής ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται ανά Περιφερειακή Ενότητα σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και αφετέρου ο καθορισμός των  απαιτούμενων δικαιολογητικών, που οφείλει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει, ώστε να κριθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες το επιτρεπτό ή μη της εγκατάστασης του  φ/β σταθμού σε αγροτική γη.

Προκειμένου να ορισθεί η σχετική διοικητική διαδικασία υιοθετείται μια κρίσιμη διάκριση: Στην περίπτωση ήδη θεσμοθετημένων χρήσεων γης, ο φορέας του έργου προκειμένου να λάβει οριστική προσφορά όρων σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) οφείλει να υποβάλει πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού όπου θα αναφέρεται ότι το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του φ/β σταθμού βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας για την οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης. Στη περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης κανονιστικού κειμένου χρήσεων γης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει έγγραφο της κατά τόπου αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και πρακτικό συνεδρίασης της κατά τόπους Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, από τα οποία θα προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης  σε υψηλής ή  μη παραγωγικότητας.

Εν συνεχεία, στο άρθρο 2 της Υ.Α. καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος ≤ 1MW. Γνώμονας του ορίου αυτού είναι το σύνολο της καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης (σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων) ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ο έλεγχος μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος  διενεργείται, κατά περίπτωση και ανά αίτηση,  από τον αρμόδιο Διαχειριστή του  Συστήματος στο στάδιο χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Σημαντική κρίνεται μεταβατική διάταξη της Υ.Α., στο πλαίσιο της οποίας τάσσεται προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση (της Υ.Α.) για την υποβολή των σχετικών εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, των οποίων η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης εκκρεμεί. Εφόσον τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, χάνεται η χρονική προτεραιότητα της αίτησής τους, καθώς ο φάκελος τους δεν θα θεωρείται πλήρης.

2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε.

Δημοσιεύθηκε, επίσης, στο ΦΕΚ (Β’ 3291/6.8.2020) η τροποποίηση της Υ.Α. για την περιβαλλοντική κατάταξη  έργων και δραστηριοτήτων έργων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις του ν. 4685/2020.

Κύρια ρύθμιση αυτής είναι ο επαναπροσδιορισμός της περιβαλλοντικής κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων έργων Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα με βάση την ως άνω τροποποιήση:

α) Απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι φ/β σταθμοί ισχύος μέχρι  1ΜW (μέχρι πρότινος το όριο απαλλαγής ήταν στα 0,5 ΜW).

β) Υπάγονται πλέον στην κατηγορία Β (ΠΠΔ) οι φ/β σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ από 1 ΜW έως 10 ΜW (το μέχρι πρότινος όριο ήταν τα 2MW)- Πρακτικά η τροποποίηση αυτή απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής ΑΕΠΟ για φ/β έως 10MW

Γ) Υπάγονται πλέον στην κατηγορία Β (ΠΠΔ) οι αιολικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως 10 MW (μέχρι πρότινος 5 MW), πρακτικά η τροποποίηση αυτή απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής ΑΕΠΟ.

3. Δέσμευση εγγυημένων τιμών

Παράλληλα με την έκδοση κανονιστικών κειμένων εις εφαρμογή του προσφάτως αναμορφωμένου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των έργων Α.Π.Ε., επίκεινται και έτερες σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, σημαντικότατη κρίνεται η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την οποία η εκάστοτε τιμή αναφοράς θα «κλειδώνει» κατά την ημερομηνία  πιστοποίησης από τον ΔΕΔΔΗΕ της ετοιμότητας ηλέκτρισης του έργου και όχι την ημερομηνία πραγματικής ηλέκτρισης αυτού, όπως ισχύει σήμερα.

 Η θέσπιση της σχετικής διάταξης σκοπεί στην αντιμετώπιση μειζόνων πρακτικών προβλημάτων, καθώς συχνότατα παρατηρείται το φαινόμενο οι ενδιαφερόμενοι, παρά το γεγονός ότι κατάφεραν να υλοποιήσουν έγκαιρα το έργο, δεν μπορούν να λόγω αδυναμίας κείμενης εκτός της δικής τους σφαίρας επιρροής (λ.χ. λόγω έλλειψης υλικών ήη φόρτου εργασίας των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ) να λάβουν ηλέκτριση, με συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις να χάνουν ευνοϊκές τιμές αναφοράς. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι η ψήφιση της διάταξης εντός Σεπτεμβρίου, ώστε να μην χαθούν τιμές αναφοράς για έργα που τελούν ήδη σε ετοιμότητα, με ορίζοντα την 26η Νοεμβρίου, οπότε και αλλάζουν οι Τιμές Αναφοράς.

Πηγή: https://www.michanikos-online.gr/a%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%b3/

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο