EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Αποκλειστικό-Αυθαίρετα: Πώς θα χτιστούν τα εκτός σχεδίου [πίνακες]

Πρόκειται για διάταξη που είχε ήδη προαναγγείλει η ηγεσία του ΥΠΕΝ και επί της ουσίας δίνεται έμμεση παράταση για τη δόμηση σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων για όσους έσπευσαν να υποβάλουν έως τις 9 Δεκεμβρίου τις απαραίτητες αιτήσεις. Μάλιστα, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του αποκλειστικά ο «Ελεύθερος Τύπος» προκύπτει πως η συμμετοχή των ιδιοκτητών ήταν μεγάλη, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 14.209 αιτήσεις.

 

 

Πώς θα χτιστούν όμως τα εκτός σχεδίου; Σύμφωνα με τη ρύθμιση του ΥΠΕΝ, παρέχεται η δυνατότητα οικοδόμησης στις περιπτώσεις οικοπέδων, κατά παρέκκλιση άρτιων, στις εκτός σχεδίου περιοχές, για τις οποίες έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, εάν έως τότε:

– είτε υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες,

– είτε υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ωστόσο, ειδικώς για αυτές τις περιπτώσεις, χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισή της.

 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 88 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, τα συγκεκριμένα ακίνητα μπορούν να οικοδομούνται «εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας με τα δικαιολογητικά και τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (A’ 167) ή έχει υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση έγγραφης βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, αν στην τελευταία περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης υποβληθεί μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023».

 

Ιδιοκτήτες και τεχνικός κόσμος πίεζαν σθεναρά προς μια πίστωση χρόνου, διότι, αν έληγε η προθεσμία και το υπουργείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα, έστω και έμμεσα, όσοι διέθεταν οικόπεδα των 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων δεν θα μπορούσαν να εκδώσουν οικοδομική άδεια και θα περίμεναν την εκπόνηση του Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκουν, προκειμένου να καθορισθούν οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή.

 

 

Τι ισχύει για γήπεδα με πρόσωπο στο δρόμο

α. Τα γήπεδα που υπάρχουν τη 12η-11-62 και έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ., ελάχιστο βάθος: 15 μ., ελάχιστο εμβαδόν: 750 τ.μ.

β. Τα γήπεδα που υπάρχουν τη 12η-9-64 και έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 20 μ., ελάχιστο βάθος: 35 μ., ελάχιστο εμβαδόν: 1.200 τ.μ.

γ. Τα γήπεδα που υπάρχουν τη 17η-10-78 και έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 25 μ., ελάχιστο βάθος: 40 μ., ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 τ.μ.

δ. Τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η-04-77 ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ.

ε. Είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων της παραγράφου δ.

στ. Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων της παραγράφου δ.

ζ. Εχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., όταν επ’ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

 

Υπολογισμός μέγιστης δόμησης

α) Στα γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 2.000 τ.μ. η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου κατοικίας, όπως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 186 τ.μ.,

β) Στα γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 1.200 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. το αναφερόμενο μέγεθος 150 που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων απομειούται σε 136 και ο τύπος δίνεται από τη σχέση: επιφάνεια οικοδομής = 136 + (επιφάνεια γηπέδου – 1.200) / 16 τετραγωνικά μέτρα,

γ) Στα γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 750 τ.μ. και μέχρι 1.200 τ.μ. το αναφερόμενο μέγεθος 100 που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων απομειούται σε 86 και ο τύπος δίνεται από τη σχέση: επιφάνεια οικοδομής = 86 + (επιφάνεια γηπέδου – 750) / 9 τετραγωνικά μέτρα.

 

 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατατέθηκαν 14.209 αιτήσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ε.Τ.», κατατέθηκαν 14.209 αιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 12.281 κατέθεσαν αίτηση για βεβαίωση όρων δόμησης και 1.928 για προέγκριση οικοδομικής άδειας. Η μεγάλη πλειονότητα που κατέθεσε αίτηση για βεβαίωση όρων δόμησης έκανε χρήση της διάταξης προφανώς διότι είχε τα λιγότερα απαραίτητα δικαιολογητικά (μόνο αίτηση – περιγραφή, τοπογραφικό και αποδεικτικό ιδιοκτησίας), ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκδώσει άδεια δόμησης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023. Ετσι, κάποιος διασφαλίζει εν πρώτοις ότι δεν απαξιώνεται πλήρως η περιουσία του. Οι 1.928 που κατέθεσαν αίτηση για προέγκριση άδειας δόμησης φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες νωρίτερα για την έκδοση άδειας, αλλά δεν είχαν ακόμη πλήρεις μελέτες και σχέδια, οπότε έκαναν χρήση της διαδικασίας προέγκρισης που τους δίνει επίσης ένα χρόνο για να εκδώσουν οικοδομική άδεια.

 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μέσα σε λίγες ημέρες ήδη εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ 419 αιτήσεις (275 + 144), ενώ εκκρεμούν προς τυπική έγκριση ακόμη 12.517 (11.035 + 1.482 ανά κατηγορία). Ακόμη, 1.273 αιτήσεις έμειναν πλέον εκτός, καθώς δεν ολοκλήρωσαν online τις διαδικασίες εντός προθεσμίας. Αυτό δείχνει ότι χωρίς την τροπολογία, αλλά και την εξυπηρέτηση της κυβέρνησης για το αυξημένο ενδιαφέρον που υπήρχε, σχεδόν 13.000 οικόπεδα που μπορούν να δομηθούν θα έμεναν αναξιοποίητα και θα γίνονταν χωράφια, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα επιθυμούσαν να τα αξιοποιήσουν, καθώς δεν θα προλάβαιναν χωρίς την έκτακτη ρύθμιση να εκδώσουν άδεια οικοδομής.

 

Σημαντικά συμπεράσματα βγαίνουν από τα στοιχεία όσον αφορά στους αριθμούς των αιτήσεων που έγιναν ανά περιφέρεια της χώρας και ανά μέγεθος οικοπέδου. Πρωταθλήτρια στις αιτήσεις αναδεικνύεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προφανώς λόγω τουριστικού ενδιαφέροντος, με 3.878 αιτήσεις. Τη σκυτάλη παίρνει η Περιφέρεια Κρήτης με 2.491 αιτήσεις. Και οι δύο περιφέρειες έχουν πολλές περιοχές εκτός σχεδίου, μεγάλες τουριστικές πιέσεις και έντονη αγροτική παραγωγή.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

(Για κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα μέχρι και 9/12/2022)

Βεβαίωση Όρων Δόμησης άρθ. 38§2 Ν. 4495/2017
Κατάσταση Αίτησης(*) Πλήθος
Σε Ανάκληση 1
Απορρίφθηκε 39
Ακυρώθηκε 180
Προσωρινή αποθήκευση 751
Σε υποβολή 3969
Σε έλεγχο 6747
Σε μεταβολή 319
Εκδόθηκε 275
  12281
   
Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (Ν. 4759/2020)
Κατάσταση Αίτησης(*) Πλήθος
Ακυρώθηκε 53
Προσωρινή αποθήκευση 249
Σε υποβολή 236
Σε έλεγχο 1089
Σε μεταβολή 157
Εκδόθηκε 144
  1928
Σύνολο 14209

΄(*) όσες αιτήσεις δεν είναι τουλάχιστον σε Υποβολή δεν δύνανται να υποβληθούν πλέον

– Το σύστημα e-Άδειες συμπληρώθηκε έτσι ώστε να δέχεται αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης ή προέγκρισης για εκτός σχεδίου οικόπεδα κατά παρέκκλιση.

 

 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

(σε κατάσταση τουλάχιστον υποβολής)

      Μέγεθος Οικοπέδου (τ.μ.)        
Περιφέρεια Μ.Ο. εμβαδού οικοπέδων Σύνολο αιτήσεων <750 750-1.200 1.200-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000
 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2.253 449 8 50 104 193 94
 Κεντρικής Μακεδονίας 2.313 458 7 49 98 207 97
 Δυτικής Μακεδονίας 2.414 33 0 6 5 11 11
 Θεσσαλίας 2.123 214 4 30 61 78 40
 Ηπείρου 2.332 132 2 16 33 43 38
 Ιονίων νήσων 2.198 3.878 80 501 781 1835 675
 Δυτικής Ελλάδος 2.295 401 8 41 85 174 92
 Στερεάς Ελλάδος 2.116 549 10 83 133 238 84
 Πελοποννήσου 2.181 1.101 29 139 244 497 188
 Αττικής 1.983 725 31 152 167 270 103
 Κρήτης 2.136 2.491 36 339 593 1134 384
 Νοτίου Αιγαίου 2.177 1.306 44 159 323 514 261
 Βορείου Αιγαίου 2.098 164 1 26 42 67 28
               
Σύνολο Βεβαιώσεων και Προεγκρίσεων που έχουν υποβληθεί   11.901 260 1.591 2.669 5.261 2.095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://eleftherostypos.gr/oikonomia/apokleistiko-afthaireta-pos-tha-chtistoun-ta-ektos-schediou-pinakes]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο