EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Διατάξεις για Οικοδομικές Άδειες, Αυθαίρετα κλπ στο Σ/Ν των ΑΠΕ

Κατατέθηκε νωρίτερα το Σ/Ν του ΥΠΕΝ με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος”. Στο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί και μια σειρά από διατάξεις που αφορούν σε πολεοδομικά, χωροταξικά θέματα & ζητήματα αδειοδότησης.

 

 

 

 

Αναλυτικά, τα επίμαχα άρθρα:

 

 • Άρθρο 146

Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται ότι το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.) τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο καταχωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ., καθώς και τα νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων οι Αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ. μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 

 • Άρθρο 147

Με την προτεινόμενη διάταξη, προστίθεται νέο άρθρο 95Α στον ν. 4759/2020 (Α’ 245), προκειμένου να καθορισθούν οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους Αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ., σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους.

 

 • Άρθρο 148

Με το προτεινόμενο άρθρο αποσαφηνίζονται τα αρμόδια όργανα για την πρόταση προεδρικών διαταγμάτων, επί ρυμοτομικών σχεδίων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους.

 

 • Άρθρο 149

Με το προτεινόμενο άρθρο επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών.

 

 • Άρθρο 150

Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται το σύνολο των οικοδομικών αδειών, να εκδίδεται αυτόματα. Παράλληλα καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία.

 

 • Άρθρο 151

Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου των διαγραμμάτων κάλυψης. Ειδικότερα, ορίζεται πως το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί συνδρομής των επιμέρους προϋποθέσεων.

 

 • Άρθρο 152

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για τη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α). Ειδικότερα: α) ο Γενικός Διευθυντής Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, αντικαθιστά τους δύο (2) Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, και τους εκάστοτε οριζόμενους αναπληρωτές τους, β) ο αριθμός των μηχανικών, Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλων Α` βαθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ορίζεται σε δύο (2), και γ) ο αριθμός των μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, αυξάνεται ομοίως σε δύο (2).

 

 • Άρθρο 153

Με το προτεινόμενο άρθρο εξειδικεύονται οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων που υπάγονται στη διαδικασία υπαγωγής του άρθρου 96 του ν. 4495/2017.

 

 • Άρθρο 154

Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχονται ενδεικτικά παραδείγματα απόδειξης του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών, που είναι εύχρηστα και εύκολα αποκτώμενα, με στόχο την υποβοήθηση των υπηρεσιών, ώστε να λαμβάνουν κοινά αποδεικτικά μέσα, προς διευκόλυνση των πολιτών, ενώ παράλληλα καταργείται το χρονικό τεκμήριο περί μη υποβολής εγγράφων.

 

 • Άρθρο 155

Με το προτεινόμενο άρθρο διευρύνονται οι προβλεπόμενες σχετικές χρήσεις γης, προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας. Τα υφιστάμενα κτίρια μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση τους, προσαρμοζόμενα στη νέα ρύθμιση με τους όρους που προβλέπονται.

 

 • Άρθρο 156

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η εξουσιοδοτική ρύθμιση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012, ως προς την αποτελεσματικότερη και απλουστευμένη διαδικασία για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων και ιδιωτικής χρήσης σταθμών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

 

 • Άρθρο 157

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 4014/2011 (Α΄209), περί διάρκειας ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ως προς τη νομοθετική παραπομπή για την έναρξη ισχύος της, την αναφορά της χρονικής ισχύος των υφιστάμενων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εξειδίκευση των ενεργειών που απαιτούνται για την παράταση αυτών.

 

 • Άρθρο 158

Με το προτεινόμενό άρθρο τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4759/2020 και προστίθεται παρ. 1Α, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες διορθώσεις ούτως ώστε να εκδοθεί η συναφής με τους Αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ. δευτερογενής νομοθεσία και να επιτευχθεί η ενεργοποίηση του θεσμού.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο νόμου από εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/20426/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%b8]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο