Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Οι διαδικασίες αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικου ενδιαφέροντος (καφετεριών , μπάρ, μαζικής εστίασης, εστιατορίων, υπηρεσίες catering, θεάτρων και κινηματογράφων) απλουστεύονται γραφειοκρατικά . Οι ευθύνες μεταφέρονται στον ιδιοκτήτη και στον Μηχανικό που έχει αναλάβει να εκδώσει την άδεια λειτουργίας & να υποδείξει βάση των ευρωπαικών προδιαγραφών την σωστή κατασκευή αλλά και λειτουργία του.
 
Άρθρο 1: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την ̟προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
 
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
 
Άρθρο 3: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογράφων – Αντικατάσταση άδειας
 
Άρθρο 5: ∆ικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων – Αντικατάσταση της άδειας
 
Άρθρο 6: Αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 
Άρθρο 7: Κατάργηση διατάξεων
 
Παραρτήματα
 
δείτε την ΚΥΑ εδώ
 
 
Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  που έχει εκδόσει το τεχνικό μας γραφείο:
 
 
 
          
 
     
 
     

 

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία: