Ανακαίνιση Χώρων: Εξοικονομώ κατ' οίκον...

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Η ανακαίνιση χώρων είναι ένας τομέας που ειδικά το τελευταίο διάστημα με το πρόγραμμα  "Εξοικονόμηση κατ'οίκον" παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον!

 

Τι είναι το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον;
Είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), το οποίο παρέχει οικονομικά κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια οικιακού τομέα.
Στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

 

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;
Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια στις συνεργαζόμενες τράπεζες Υπάρχουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικές ανακοινώσεις για το πλήθος των αιτήσεων και του προϋπολογισμού αυτών ανά Περιφέρεια.

 

Ποιες περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτιρίων κατοικιών (πρώτων ή δεύτερων) σε όλη την χώρα οι οποίοι:

 • Εισοδηματικά κατατάσσονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες
 •  Έχουν οικοδομική άδεια για την κατοικία τους. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο μπορούν να προσκομιστούν στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009
 • Έχουν κατοικία, η οποία κατατάσσεται βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • Δεν έχουν κατοικία που έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Η επιδότηση αφορά τόσο μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα τους που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου και μεμονωμένα διαμερίσματα. Επίσης, αφορά κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

 

Υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι πολυκατοικίες ως σύνολο κτιρίου για να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;
Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται οι επιπλέον προϋποθέσεις:

 • Πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
 • Πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση τόσο από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτιρίου, όσο και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
 • Πρέπει να υποβληθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

Ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση της πολυκατοικίας;
Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης πολυκατοικίας έχει ως εξής: Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης γίνεται γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και αποφασίζεται, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στο καταστατικό, η συμμετοχή της πολυκατοικίας, η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και ο καθορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στη συνέχεια γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση της πολυκατοικίας και ο εκπρόσωπος προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα της τράπεζας που έχει συμφωνηθεί από τη Γ.Σ. να γίνει η αίτηση. Ο κάθε ιδιοκτήτης προσκομίζει στην ίδια τράπεζα τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν στα προσωπικά του στοιχεία, όπως ταυτότητα, εκκαθαριστικό κλπ.

 

Ποιες είναι οι εισοδηματικές κατηγορίες για τους ιδιοκτήτες και ποιες οι αντίστοιχες επιδοτήσεις;
* Κατηγορία Α1

Στην κατηγορία Α1 εντάσσονται ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα το οποίο δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000€.

* Κατηγορία Α2
Στην κατηγορία Α2 εντάσσονται ιδιοκτήτες κατοικιών, με ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα το οποίο βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 40.000 € ή 20.000 και 60.000€ αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 € και επιχορήγηση 3.500€.

* Κατηγορία Β
Στην κατηγορία Β εντάσσονται ιδιοκτήτες κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000€ αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Ποια είναι η διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα;

 • Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας ιδιοκτήτη κατοικίας – Προέγκριση δανείου
 • 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση – Καθορισμός εργασιών
 • Συλλογή δικαιολογητικών και λήψη προσφορών για τις εργασίες.
 • Κατάθεση αίτησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα – Αξιολόγηση – Έγκριση αίτησης
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης – Προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών
 • Υλοποίηση εργασιών
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση
 • Προσκόμιση δικαιολογητικών – Εκταμίευση δανείου – Εξόφληση δαπανών

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναθέσει την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση σε σύμβουλο έργου.

 

Τι γίνεται κατά την 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση;
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες ή συναινέσεις, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η 1η ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του ή του κτηρίου, βάσει της οποίας θα εκδοθεί το 1ο ΠΕΑ και θα καθορισθούν:

 1. η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου,
 2. οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (kWh/m2),
 3. η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
 4. το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων.

 

Ποιες εργασίες περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις;
Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες;
Ναι με το νέο φορολογικό νόμο 4024/2011, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που φτάνει και τα 300 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 3.000 €. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αφορούν φυσικά στο ποσό που λαμβάνει ο πολίτης ως επιχορήγηση.

 

Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα βάσει της τιμής ζώνης;
Οι τιμές ζώνης είναι διαθέσιμες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας. Ο πολίτης θα προσκομίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ), ή λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (για έλεγχο από την τράπεζα). Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2009.

 

Πως θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Δ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση, είναι πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίσης της Δ. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης που θα εκδοθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.


Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα;
Σε περίπτωση ύπαρξης συγκύριων θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων για την ένταξη στο πρόγραμμα. Αίτηση για υπαγωγή σε μία από τις 3 κατηγορίες κινήτρων του προγράμματος μπορεί να υποβάλλει ένας εκ των συγκύριων που θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

Πώς θα γνωρίζω τις παρεμβάσεις που θα με οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας;
Η πρόταση παρεμβάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή μας θα είναι αρκετά αναλυτική και θα προσδιορίζει την εξοικονομούμενη ενέργεια καθώς και το ενδεικτικό κόστος αυτής. Το τελικό κόστος θα προκύψει από τις προσφορές που θα αναζητήσετε από την αγορά.

 

Τι θα γίνει σε περίπτωση που η προσφορά που θα φέρω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος;
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος και ο ωφελούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το επιπλέον κόστος.

 

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού; Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά ιδιοκτησία/κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€. Σε περίπτωση πολυκατοικίας είναι 15.000 € ανά επιλέξιμη κατοικία που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ναι, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.


Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€;
Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100%, του κόστους που υπολογίζεται βάση του Π.Δ. 100 των ενεργειακών επιθεωρητών (ΦΕΚ 177/Α’/2010), εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

 

Το κόστος του σύμβουλου έργου συμπεριλαμβάνεται στα 15.000€;
Όχι, το κόστος του σύμβουλου έργου είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100 % μέχρι το ποσό των 250 € ανά επιμέρους αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιός επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης;
Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο μόνο εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση μιας κατοικίας, επομένως δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισμα.


Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου;
Για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η λήψη δανείου, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση.

 

Είμαι υποχρεωμένος να πάρω σύμβουλο έργου και τι ακριβώς αναλαμβάνει να κάνει για λογαριασμό μου αν πάρω;
Ο σύμβουλος έργου μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στο αίτημα υπαγωγής του ωφελούμενου στο πρόγραμμα και μπορεί να συμπληρώνει και υποβάλει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα και δανειοδότησης του Ωφελούμενου. Δεν είναι υποχρεωτικό για κάποιον να πάρει σύμβουλο έργου.


Μπορεί ο ίδιος ενεργειακός επιθεωρητής να κάνει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και έπειτα και την δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση;
Η πρώτη και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο ενεργειακό επιθεωρητή. Ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να είναι και ο σύμβουλος του έργου.

 

Με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν οι Προτάσεις που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι;
Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει βάσει ημερομηνίας υποβολής μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.

 

Εάν κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα;
Στην περίπτωση που κατά τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος του Προγράμματος, αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2), τότε το έργο απεντάσσεται και ακολουθεί ανάκληση κινήτρων.

 

Πότε ανακαλείται η χορήγηση των κινήτρων;

 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου ενώ έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή.
 • Μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου εάν διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος.
 • Μετά την ολοκλήρωση του έργου, εάν διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου.Στην περίπτωση αυτή η Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του έργου.

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

You must have Javascript enabled to use this form.