Δασικοί Χάρτες: Νέο Σχέδιο Νόμου με οριστική λύση για κατεδαφιστέα & αναδασωτέες ιδιοκτησίες • Το πλήρες κείμενο

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις”.

 

 

Στο ανωτέρω σχέδιο νόμου συμπεριλήφθηκε διάταξη με την οποία δίνεται οριστική λύση για πλήθος αναδασωτέων ιδιοκτησιών, οι οποίες, όπως προκύπτει από τους κεκυρωμένους δασικούς χάρτες, δεν δύναται να διακριβωθεί ότι υπήρξαν ποτέ δασικές και έχουν, εν τούτοις, κηρυχθεί αναδασωτέες. Οι ιδιοκτησίες αυτές λόγω του αναδασωτέου χαρακτήρα, αφενός δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομικά από τους ιδιοκτήτες τους και αφετέρου σε όσες υπάρχουν κατοικίες και κτίσματα έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδαφίσεως.

 

Με το προτεινόμενο άρθρο επέρχεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη λύση του ζητήματος, δεδομένου ότι θα αποφορτίσει την διοίκηση από τον έλεγχο πληθώρας μεμονωμένων αιτημάτων άρσης αναδάσωσης, καθώς και από τη διαρκή διόρθωση των δασικών χαρτών που ανακύπτει μετά την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα ξεπεραστούν διαδικαστικά και διοικητικά κωλύματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της ισότητας των πολιτών και της ασφαλείας του δικαίου. Αποσαφηνίζεται δε, ότι αυτές οι εκτάσεις δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών.

 

 

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης:

 

Άρθρο 65
Εκτάσεις που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα στους δασικούς χάρτες – Προσθήκη παρ. 5 και 6 άρθρου 44 ν. 998/1979

 

Στο άρθρο 44 του ν. 998/1979 (Α’ 182), περί άρσης αναδασώσεων, προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων.

Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες του πρώτου εδαφίου αναμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), με την υποχρεωτική διαγραφή των ως άνω εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Τα ανωτέρω ισχύουν από τη μερική ή ολική κύρωση των δασικών χαρτών.

6. Στις εκτάσεις της παρ. 5, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, που απορρέουν από το τεκμήριο του άρθρου 62.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/24992/%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af...