Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων - Εγκύκλιος εφαρμογής του νόμου 4497/2017