Κτηματολόγιο: Επιστροφή ακινήτων «άγνωστου ιδιοκτήτη» σε Δήμους & Περιφέρειες μέσω νέας τροπολογίας

Νέες τροπολογίες προστέθηκαν στο σχέδιο νόμου με θέμα “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης” το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης στη Βουλή.

 

Με νέα ρύθμιση που εισάγεται μέσω των τροπολογιών, δίνεται η δυνατότητα επανάκτησης κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές.

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων τους κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, ούτε ήλεγξαν και διόρθωσαν τις σχετικές πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, με αποτέλεσμα όσα ακίνητά τους εμφανίστηκαν στις πρώτες εγγραφές ως ανήκοντα σε «άγνωστο ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών περιήλθαν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2664/1998. Επίσης, δεν υπάρχει σήμερα ειδική ρύθμιση για τη διόρθωση των ίδιων ανακριβών εγγραφών πριν την οριστικοποίησή τους, ώστε οι ΟΤΑ να αναγκάζονται να ασκούν αγωγές εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, καταναλώνοντας πόρους και χρόνο. Ως εκ τούτου, οι ΟΤΑ εμποδίζονται να αξιοποιούν την ακίνητη περιουσία τους, είτε υπό τη μορφή της οικονομικής εκμετάλλευσής τους είτε με την εισροή ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάπλαση και βελτίωσή της.

Έτσι, ως λύση στο ανωτέρω πρόβλημα, μέσω της νέας ρύθμισης προβλέπεται η αυτοδίκαιη επαναφορά της κυριότητας των κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων τα οποία περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω  της οριστικοποίησης ανακριβών εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη», στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στους οποίους ανήκαν και η πραγματοποίηση των σχετικών εγγραφών στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» που αφορούν στα ίδια ακίνητα, πριν την οριστικοποίησή τους.

 

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης:

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

      1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής αρμοδιότητας και διαχείρισης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, τα οποία καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2664/1993 (Α’275) Και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντίστοιχο ΟΤΑ, αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία μεριμνούν για τη σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία μετά την προσκόμιση από τον οικείο ΟΤΑ διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου ΟΤΑ και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
      2. Ακίνητα της παρ. 1, των οποίων οι πρώτες εγγραφές δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, δύνανται να καταχωριστούν ως ανήκοντα στους οικείους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού κατόπιν παροχής ρητής συναίνεσης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η δυνατότητα αμφισβήτησης της ως άνω καταχώρισης από άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου εντός της νόμιμης προθεσμίας διατηρείται ακέραιη.

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/8520/%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%...