ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΤΙ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ , ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ )

Μετα τον Οκτωβριο του 2018 που το κτηματολογικο γραφειο των Αχαρνων "εκλεισε" και μετεγκατασταθηκε στις υπηρεσιες του Υποθυκοφυλακειο των Αχαρνων

ο ελεγχος και η δηλωσεις των ακινητων μας γινονται εκει με το ΑΦΜ του ιδιοκτητη.

Σημερα στο κτηματολογιο Αχαρνων ενας ιδιοκτητης που εχει δηλωσει λαθος το κτηματολογιο του , εμφανιζεται στο ηλεκτρονικο μητρωο αρχικων εγγραφων του κτηματολογιου που κρατησε κοντα δωδεκα χρονια και για την διορθωση του γινονται δυο διαδικασιες αναλογα με το σφαλμα που παρατηρητε.

Διόρθωση Αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη διοικητική διαδικασία του προδήλου σφάλματος με αίτηση στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Η αιτηση προδήλου δεν υπόκειται σε πάγια ή αναλογικά τέλη και δικαιώματα. Η αίτηση του Προδήλου σφάλματος  ενδείκνυται για τις εξής περιπτώσεις:

. Ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου:

Λανθασμένα στοιχεία  ονοματεπώνυμου, αριθμού αστυνομικής ταυτότητας, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερομηνίας γέννησης κ.λ.π.

β. Ως προς το δικαίωμα:

Λανθασμένα στοιχεία για το είδος του καταχωρισθέντος δικαιώματος (πχ πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ..λ.π.)  ή/και της αιτίας κτήσης (πχ δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.)

γ. Ως προς τον τίτλο κτήσης:

Λανθασμένα στοιχεία συμβολαιογραφικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης, διοικητικής πράξης κ.λ.π. (πχ αριθμός εγγράφου, στοιχεία εκδότη/ εκδούσας αρχής κ.λ.π.) λανθασμένα στοιχεία  μεταγραφής/ εγγραφής τίτλου κτήσης (π.χ. υποθηκοφυλακείο, τόμος, αριθμός, ημερομηνία κ.λ.π.).

Με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος αντιμετωπίζονται και οι εξής περιπτώσεις διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών:

  • Όταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους που έχουν κοινό έγγραφο τίτλο κτήσης, εφόσον ορισμένοι εξ αυτών καταχωρίστηκαν στις αρχικές εγγραφές με τον εν λόγω τίτλο. 
  • Όταν το ακίνητο περιλαμβάνεται σε κοινό τίτλο κτήσης με άλλα ακίνητα της ίδιας κτηματογραφημένης περιοχής, τα οποία έχουν καταχωριστεί ως γνωστού ιδιοκτήτη. 
  • Όταν το δικαίωμα που δεν καταχωρίσθηκε στο Κτηματολόγιο στηρίζεται σε τίτλο κτήσης που έχει μεταγραφεί  στο Υποθηκοφυλακείο υπό την προϋπόθεση ότι εκείνος που έχει καταχωρισθεί ως δικαιούχος συναινεί στην διόρθωση αυτή και, εάν πρόκειται για ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», εφόσον συναινεί το  Ελληνικό Δημόσιο
  • Όταν η μη καταχώριση ενός δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία οφείλεται σε σφάλμα ή παραδρομή κατά τη μεταφορά των κτηματολογικών στοιχείων από τους τελικούς  πίνακες της κτηματογράφησης. 
  • Όταν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία, είτε αυτή έχει εγγραφεί σε αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη» -δηλαδή διαθέτει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)- ή περιλαμβάνεται σε μία συνολική εγγραφή «Αγνώστου ιδιοκτήτη», είτε δεν απεικονίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές –δηλαδή δεν διαθέτει ΚΑΕΚ. 
  • Όταν το ακίνητο (γεωτεμάχιο ή διηρημένη ιδιοκτησία) έχει αποκτηθεί με παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Περίπτωση κληρονομιάς 

Οι κληρονόμοι ακινήτου που έχει την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη» και εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος στο όνομα του αποβιώσαντος δικαιούχου, επικαλούμενοι τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η εγγραφή της αποδοχής κληρονομιάς, έτσι ώστε να καταγραφούν τα δικά τους στοιχεία.

Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων

1. Για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος (άρθρα 18, 20α ν.2664/98)

Η διόρθωση προδήλου σφάλματος γίνεται με υποβολή τυποποιημένου εντύπου Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος είτε από τον δικαιούχο είτε από τρίτο πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον (π.χ. δανειστή, κληρονόμο) στο Κτηματολογικό Γραφείο, στο οποίο ανήκει το ακίνητο.

Διαδικασία:


1. Συμπλήρωση έντυπης αίτησης με αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αυτή αφορά και πλήρη περιγραφή του σφάλματος και του αιτήματος διόρθωσης

2. Κατάθεση της αίτησης στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο με επισυναπτόμενα αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα ορθά στοιχεία της εσφαλμένης εγγραφής.

Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου είναι αρμόδιος κατά νόμο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος διόρθωσης και εκδίδει σχετική απόφαση. Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία 15 εργασίμων  ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης.

2. Για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων (άρθρο 19 παρ.2 του ν. 2664/98)

Προαπαιτείται: έκδοση κτηματογραφικού διαγράμματος για το/τα ακίνητο/α (ΚΑΕΚ) του/των οποίου/ων αιτείται η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων (βλ. αντίστοιχη διαδικασία για έκδοση κτηματογραφικού διαγράμματος).

Διαδικασία :

1. Συμπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης. Σημειώνεται ότι η αίτηση, εφόσον συναινούν όλοι οι όμοροι δικαιούχοι που επηρεάζονται από την αποδοχή της, μπορεί να υποβληθεί από κοινού.

2. Κατάθεση της αίτησης συνοδευόμενης από το ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα που αποδίδει τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων και το τοπογραφικό διάγραμμα. Επισημαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα πρέπει να μνημονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αφορά η πράξη.

3. Ενημέρωση του αιτούντα από το Κτηματολογικό Γραφείο για το αποτέλεσμα του τυπικού ελέγχου επί της αιτήσεώς του και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί περαιτέρω (π.χ. κοινοποίηση της αίτησης σε όμορους δικαιούχους, εάν η αποδοχή της μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματά τους, ορισμός προθεσμίας για υποβολή απόψεων εγγράφως από τους όμορους).

 

Διόρθωση με δικαστική απόφαση

Η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, δηλαδή το ακίνητο έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο στο όνομα τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που δεν συναινεί σε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η άσκηση αγωγής (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής) ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο Δικαστηρίου. Με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως της, η αγωγή κοινοποιείται και στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να καταχωριστεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Μετά την έκδοση αποφάσεως υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης της εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο και ακολουθείται η διαδικασία εγγραφής πράξης.
  • Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογράφησης, που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες διόρθωσης προδήλου σφάλματος και απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακολουθηθεί η απλή και σύντομη δικαστική διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας», με την οποία υποβάλλεται αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου και το Δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία.

 

Έκδοση Τεχνικής Εισήγησης για δικαστική χρήση

Με τον Ν.4164/2013 καθιερώθηκε η υποχρεωτική προσκόμιση Εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρίας ΕΚΧΑ Α.Ε. σε δίκες που αφορούν διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και επιφέρουν αλλαγές στη γεωμετρία των ακινήτων (κτηματολογικά διαγράμματα), με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του δικαστή.

Μαζί με την αίτηση, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ένα επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου (ή ακριβές αντίγραφο από τη γραμματεία του δικαστηρίου)

β) το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το δικόγραφο

γ) το ψηφιακό διανυσματικό αρχείο του τοπογραφικού διαγράμματος  που συνοδεύει το δικόγραφο

Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Αθήνα, χωρίς εμπλοκή των Κτηματολογικών  Γραφείων, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Τμήμα Χωρικών Μεταβολών
Λεωφ. Μεσογείων 288
ΤΚ 15562, Χολαργός

Εάν το αίτημα υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής. Εάν υποβληθεί από δικηγόρο ή τοπογράφο απαιτείται η σφραγίδα του επαγγελματία.

Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της διαδικασίας, η ανταπόκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας μας στα υποβαλλόμενα αιτήματα, γίνεται σύμφωνα με τον χρόνο συζήτησης της κάθε υπόθεσης στο δικαστήριο και τουλάχιστον 20 ήμερες πριν, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων θεμάτων κάθε υπόθεσης.
Για την καλύτερη, λοιπόν, εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, είναι απαραίτητο οι αιτήσεις να υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αμέσως μετά την κατάθεση του δικογράφου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και οπωσδήποτε εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία συζήτησης ή την εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση προτάσεων, κατά περίπτωση.
Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οι υπηρεσίες μας θα μπορέσουν να  ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά και έγκαιρα στα υποβαλλόμενα αιτήματα με τη συνεργασία σας.

Με το ν.4409/16  και την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018) από τις 16/07/2018 ξεκινά η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής, των διαγραμμάτων  που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή, στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

α) Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας

β) Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή καθώς και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης των ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενων διαγραμμάτων θα βρείτε:  https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/Account/LoginEngineer

ΝΕΟ !

Η παραλαβή της τεχνικής εισήγησης θα γίνεται πλέον από την Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τον τρόπο που θα επιλέξετε  και θα σημειώσετε στο έντυπο υποβολής της αίτησης.

Για την ενημέρωσή σας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή σας.

Προτεινόμενοι τρόποι παραλαβής:

1. Από τη γραμματεία της Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

(τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως 15.00 με επίδειξη του ΑΔΤ. Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106505675)

2. Με εταιρεία ταχυμεταφορών,

(Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε ενημερώστε την εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής σας για την παραλαβή της τεχνικής εισήγησης από τη διακίνηση αλληλογραφίας του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Λ. Μεσογείων 288, TK 155 62, τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 14.00)

Το Έντυπο της Αίτησης για Έκδοση Εισήγησης για τη Συνδρομή των Τεχνικών Προϋποθέσεων Απεικόνισης Γεωμετρικής Μεταβολής λόγω Διόρθωσης Κτηματολογικών Εγγραφών έχει αλλάξει.

Το νέο έντυπο είναι το παρακάτω:

Αίτηση για Έκδοση Εισήγησης για τη Συνδρομή των Τεχνικών Προϋποθέσεων Απεικόνισης Γεωμετρικής Μεταβολής λόγω Διόρθωσης Κτηματολογικών Εγγραφών

ΠΗΓΗ : www.ktimatologio.gr