Ν.4495/2017

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης αυθαιρεσίας, ο μηχανικός καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο υπαγωγής του αυθαιρέτου σε κάποιο νόμο που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, βάσει πληθώρας κριτηρίων.