Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου».

Προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης είχε υποστηρίξει πως το σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί μέσα στον Ιανουάριο, ενώ στο συμπληρωματικό μνημόνιο αναφέρονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υπογραφή των συμβάσεων με τα γραφεία που θα αναλάβουν την κτηματογράφηση στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η ΕΚΧΑ.

Με το σχέδιο νόμου συστήνεται ένας ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», ο οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων. Μέσω της δημιουργίας ενός οργάνου, με ενιαία στρατηγική επιτυγχάνεται ο απαραίτητος συντονισμός, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η αρχής της δημοσιότητας και να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, κύριοι στόχοι της ριζικής αναδιοργάνωσης των δομών κτηματογράφησης είναι οι εξής:

• Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων, μέσω της επέκτασης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου σε εθνική κτηματοκεντρική βάση (βάσει του μοναδιαίου κωδικού ακινήτου - ΚΑΕΚ).
• Η κεντρική εποπτεία για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας.
• Η παροχή των υπηρεσιών καταχώρισης με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.
• Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών με την παροχή ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώριση πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογικών δεδομένων κ.τ.λ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προαπαιτούνται:

• Η διαβαθμισμένη διάθεση των κτηματολογικών στοιχείων μέσω κατάλληλων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
• Η σταδιακή ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων.
• Η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών διόρθωσης των εσφαλμένων εγγραφών.
• Η ενίσχυση των συνεργιών και των αυτοματοποιημένων συνδέσεων με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 
• Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου.
• Η αποτελεσματική παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του συστήματος.
• Η σταδιακή μείωση των τελών που σχετίζονται με την εγγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων.

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι φορέας του δημοσίου τομέα, άρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Η νομική μορφή του Οργανισμού ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιλέχθηκε για δύο βασικούς λόγους:

1. Ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση των δικαιωμάτων των πολιτών συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και επομένως δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε όργανο που ανήκει στο Κράτος. 
2. Τα δεδομένα που τηρούνται στο Κτηματολόγιο αφορούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και του Δημοσίου σε όλη την επικράτεια και εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς. Συνεπώς, η κυριότητα και η συναφής διαχείριση/εκμετάλλευσή τους, οφείλει να ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος.

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενος. Σε περίπτωση που τα έσοδα υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες δαπάνες και υπό την προϋπόθεση διασφάλισης ορισμένου αποθεματικού ασφαλείας για την λειτουργία του, το πλεονάζον ποσό θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Δίνεται ακόμη, η δυνατότητα μείωσης των τελών των συναλλαγών, με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα αποτελείται από μια Κεντρική Υπηρεσία, 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 69 Υποκαταστήματα. Σε αυτόν θα ενσωματωθεί η Ανώνυμη Εταιρεία του δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), τα λειτουργούντα «οριστικά» και «μεταβατικά» Κτηματολογικά Γραφεία και όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Σε διάστημα εντός δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδίδονται σταδιακά αποφάσεις από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, που θα αφορούν καταργήσεις Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Στο ΥΠΕΝ υποστηρίζουν πως "ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού. Στον νέο φορέα θα ενταχθούν σταδιακά, με χρονικό ορίζοντα δύο ετών, ανάλογα με την πρόοδο σύστασης της περιφερειακής δομής, υποθηκοφύλακες και υπάλληλοι των άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον το επιθυμούν. 
Μεγάλη βαρύτητα δίνεται επιπλέον, στη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των τρεχουσών και υπολειπόμενων συμβάσεων των έργων κτηματογράφησης, των δασικών χαρτών, καθώς και στην τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων".

Πως διαμορφώνονται τα τέλη

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως "με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος δώδεκα ευρώ (12 €)", με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Ως «πράξη», νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική πράξη ή δημοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία. Ως «εγγραφή», νοείται η μεταγραφή, η καταχώριση, η σημείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή πράξης στα βιβλία.

Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:

α) αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής, γ) διανομής, δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζ) μίσθωσης κατά το άρθρο 618 ΑΚ, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται πάγιο τέλος τριών ευρώ (3 €).

Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία καταβάλλεται τέλος, ως εξής:

α) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό πέντε χιλιοστά (5 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του ύψους του μισθώματος, για την εγγραφή των πράξεων: αα) αγοραπωλησίας, ββ) ανταλλαγής, γγ) διανομής, δδ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, εε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στστ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζζ) μίσθωσης κατ’ άρθρο 618 ΑΚ., χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό οκτώ χιλιοστά (8 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος, για την εγγραφή των πράξεων: αα) προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής, ββ) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, γγ) σύστασης πραγματικής δουλείας, δδ) υποθήκης, εε) προσημείωσης υποθήκης, στστ) κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή, ζζ) αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, ηη) δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, θθ) δικαστικής μεσεγγύησης, ιι) έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης ακινήτου, ιαια) δημοσίευσης του ν. 2844/2000 (Α’ 220).

Πάγιο τέλος είκοσι ευρώ (20€), "για την εγγραφή κάθε πράξης από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου".

Τέλος, "για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηματολογικό βιβλίο του άρθρου 10 του ν. 2664/1998, το ποσοστό που ορίζεται για τον προσδιορισμό του αναλογικού τέλους στις περιπτώσεις α’ και β’, της παρούσας παραγράφου προσαυξάνεται κατά ποσοστό ενός χιλιοστού (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του μισθώματος, αντίστοιχα".

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €). Όταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50 €) για κάθε, επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό. Όταν το πιστοποιητικό χορηγείται με την υποβολή αίτησης για εγγραφή πράξης, καταβάλλεται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50 €), για κάθε πιστοποιητικό.

Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €). Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50 €) για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €), όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών.

Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος, καταβάλλεται πάγιο τέλος δεκαπέντε ευρώ (15 €) ή τριάντα τρία ευρώ (33 €), αντίστοιχα.

Οι νέες θέσεις 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται τριακόσιες εξήντα οκτώ [368] θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δώδεκα [12] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), [235] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις [40] .
ββ) Κλάδου Οικονομικού, θέσεις δέκα οκτώ[18].
γγ) Κλάδου Νομικών, θέσεις εξήντα τρεις [63].
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις δέκα τέσσερις[14].
εε) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδομήντα επτά [77] .
στστ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δέκα πέντε [15].
ζζ) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις δύο [2].
ηη) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις έξι [6].
θθ) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, θέσεις δώδεκα [12] .
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), [33] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις δέκα [10]
ββ) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις δέκα[10].
ββ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δύο [2].
γγ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις τρεις [3].
δδ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις [8.].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), [100] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις [89].
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με ειδικότητα Υπαλλήλου Λογιστηρίου θέσεις [4].
γγ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις [6].
δδ) Κλάδου Οδηγών, θέσεις [1].
2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) συστήνονται πεντακόσιες ογδόντα δύο [582] ενιαίες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι οποίες κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), [316] θέσεις:
αα) Κλάδου Νομικών, [120] θέσεις.
ββ) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, [84] θέσεις.
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, [17] θέσεις.
δδ) κλάδου Διοικητικού, [82] θέσεις .
εε) Κλάδου Οικονομικού, δεκαεπτά [17] θέσεις.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), [108] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, σαράντα [40] θέσεις.
ββ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, [34] θέσεις.
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, [34] θέσεις.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), [154] θέσεις, του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.
3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

 michanikos.gr