Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

ενεργειακή κατηγορία A+

Το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

 • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) 
 • στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
 • στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

   

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής: 

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: 

 • Μετο πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. 
   
Υφιστάμενα: 
 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς καιενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. 
 • Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη. 
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».
   
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων
συμβάσεων. 
 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
 
1.Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη (Ταυτότητα, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Κατοικίας)
2.Θέση ακινήτου
3.Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
4.Αυτοψία Επιθεωρητή
 
ΚΟΣΤΟΣ  (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ)
Για περιπτώσεις κατοικιών:
 • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 
 • Όταν επιθεωρείταιτμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ) 
 • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 
   
Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)
 • έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) 
 • πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ

Σύμφωνα με τον αρθρό 7 του Ν.3919/10 οι τιμές αποτελούν ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ μηχανικού και ιδιοκτήτη

 

Αναφέρεται επίσης ότι o συμβολαιογράφος στην κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,  να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο  από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ.
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

You must have Javascript enabled to use this form.