EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Εξισώνονται αντικειμενικές και εμπορικές αξίες – Πώς επηρεάζονται μεταβιβάσεις και φόροι ακινήτων

Το σύστημα, το οποίο θα ονομάζεται ”Μητρώο Ακινήτων”, θα συλλέγει πληροφορίες για τις διακυμάνσεις των τιμών των ακινήτων στην αγορά και θα προσαρμόζει το ύψος των φορολογητέων αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο σε τέτοια επίπεδα ώστε οι τελικές φορολογητέες αξίες που θα προκύπτουν να ταυτίζονται με τις εμπορικές τιμές. Ουσιαστικά η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα σημάνει την αντικατάσταση του όρου της «αντικειμενικής αξίας» με την «εμπορική».

 

Έτσι, όλοι οι φόροι στην κατοχή και την απόκτηση ακινήτων, όπως ο ΕΝΦΙΑ, και οι φόροι μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα υπολογίζονται πλέον με βάση φορολογητέες αξίες πλήρως προσαρμοσμένες στις εμπορικές τιμές των ακινήτων. Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα, με σκοπό να συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών φορολογητέων αξιών των ακινήτων σε επίπεδα ίδια με τις τιμές της κτηματαγοράς.

Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης, δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων όπως χρήση γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.

 
 
 
 

Με βάση αυτά τα στοιχεία που θα συλλέγει το σύστημα, θα αναπροσαρμόζει αυτόματα τις αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα των εμπορικών τιμών. Σταδιακά με την εφαρμογή αυτού του συστήματος ο όρος «αντικειμενική αξία» θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τον όρο «εμπορική τιμή».

 

Επιπλέον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία κι ένα Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, με το οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο.

 

Κάθε χρήστης του συστήματος αυτού θα έχει τη δυνατότητα:

  • να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου,
  • να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες,
  • να εισάγει δεδομένα και
  • να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

 

Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Με το σύστημα αυτό θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων, βάσει των στοιχείων του Μητρώου Ακινήτων και με την αξιοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων, για την ομοιόμορφη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη με την τρέχουσα εικόνα της αγοράς ακινήτων. Στόχοι είναι επίσης η τήρηση ιστορικότητας για τις εν λόγω εκτιμήσεις και η παραγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής και στις υποχρεώσεις της Πολιτείας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και θέτει μια πιο αντικειμενική, αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη μέθοδο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 ΚΑΙ 33

Η δημιουργία και η λειτουργία αυτών των νέων πληροφοριακών συστημάτων προβλέπεται με τα άρθρα 32 και 33 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα:

1) Με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση και η τήρηση ενός Μητρώου Ακινήτων, μιας νέας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία ακινήτων και στοιχεία αντίστοιχων αξιών. Η νέα αυτή βάση δεδομένων θα λειτουργεί, με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στην οργανική μονάδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδια για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των αξιών των ακινήτων. Θα σχεδιάζεται, θα υλοποιείται και θα υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα συγκεντρώνει, θα αναφέρει και θα επεξεργάζεται όλα τα πρόσφορα στοιχεία που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την αξία των ακινήτων και θα φιλοξενείται στην κεντρική γεωχωρική υποδομή της ΓΓΠΣΨΔ.

 

Στο Μητρώο Ακινήτων θα συμπεριλαμβάνονται και θα τηρούνται στοιχεία:

α) του ήδη υπάρχοντος Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα για τις πραγματοποιούμενες μεταβιβάσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα,

β) της βάσης δεδομένων «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων» που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων – ΨΥΔΗΠΕΕΚ»,

γ) όλων των πρόσφορων πηγών δεδομένων ακινήτων από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν άμεσης ή έμμεσης γεωχωρικής αναφοράς, θα συλλέγονται χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Ακινήτων με στοιχεία που παρέχονται από τους παραπάνω φορείς, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι ανωτέρω φορείς μπορούν να συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται οι πηγές και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται, προσδιορίζεται και εξειδικεύεται o τρόπος διαβίβασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

2) Με το άρθρο 33 του νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση και τήρηση Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (στο εξής ΟΓΣ-CAMA). Και το σύστημα αυτό θα λειτουργεί στην οργανική μονάδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδια για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των αξιών ακινήτων και θα σχεδιάζεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://eleftherostypos.gr/oikonomia/exisonontai-antikeimenikes-kai-eborikes-axies-pos-epireazontai-metavivaseis-kai-foroi-akiniton]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο