EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Οι 136 νέες περιοχές της χώρας που αποκτούν μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού • Νέο ΦΕΚ • Το πλήρες κείμενο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαρά που αφορά στις 136 νέες περιοχές για τις οποίες θα εκπονηθούν Μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

 

 

 

 

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης, με τις 128 περιοχές που θα αποκτήσουν μελέτες ΤΠΣ και τις 8 περιοχές που θα αποκτήσουν μελέτες ΕΠΣ:

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903

Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)- ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 « Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245) και ιδίως την παρ. 1 αυτού.
 1. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 αυτού.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 167).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
 4. Tις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).
 5. Tις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
 7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
 8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
 9. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45). Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53039/3191/09.06.2021 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΒΕ4653Π8-ΜΤΤ) «Διορισμός Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας».
 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/17007/574/ 02.2021 υπουργική απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής, στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 11. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
 12. Tην υπ’ αρ. 1326/02.07.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ43346ΜΤΛΡ-ΝΧ2).
 13. Το υπ’ αρ. οικ. 8/08.12.2021 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 117488/08.12.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Συντονιστή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας «Υποβολή προς έγκριση του Β΄ τμήματος των προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού».
 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1
Διαδικασία Κατάρτισης και έγκρισης των Προγραμμάτων

Τα προγράμματα πολεοδομικού σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 σκοπό έχουν την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και παράλληλα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και εν γένει την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας.

Α. Τα προγράμματα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 καταρτίζονται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους στο Υ.Π.ΕΝ. κατόπιν της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.06.2020 (ΑΔΑ 9Θ634653Π8 – ΓΞΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμε- τοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΠΣ», καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓΡΓΓΧΣΑΠ/17007/574/19.02.2021 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΨΔΣ44653Π8-1Η6).

Οι μελέτες του Προγράμματος δύνανται να περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας (1) Δημοτικές Ενότητες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, αναλόγως του χαρακτήρα και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Β. Τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ προτείνονται ανάλογα από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΠΣ) και Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (ΔΣΜΑΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνδρομή και των λοιπών Διευθύνσεων που διαθέτουν στοιχεία σχετικά με τα επί μέρους αντικείμενα.

Η ένταξη των σχετικών μελετών στα εν λόγω Προγράμματα ΕΠΣ έχει ως γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ή την ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως: την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ή τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Εφόσον οι ανωτέρω μελέτες εκπονηθούν ανεξάρτητα από τις μελέτες ΤΠΣ, οι ρυθμίσεις τους ενσωματώνονται στα εκπονούμενα ΤΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς. Γ. Τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων των μελετών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως την 30η Ιουνίου 2025.

Με την παρούσα καταρτίζεται το Β΄ τμήμα των Προ- γραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει εκατόν είκοσι οκτώ (128) και επτά (7) μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων αντιστοίχως, όπως αυτές παρατίθενται στο άρθρο 2.

 

 

Άρθρο 2
Έγκριση Β΄ τμήματος Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Εγκρίνεται, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, το Β΄ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής μελέτες:

 

Α. Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

 1. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΕ ΣΠΕΤΣΩΝ)
 2. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (ΔΕ ΥΔΡΑΣ)
 3. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) – ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
 4. ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)
 5. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΔΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (ΔΕ ΨΑΡΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ)
 6. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)
 7. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)
 8. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΚΟΖΙΑΚΑ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)
 9. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ (ΔΕ ΒΕΛΟΥ, ΒΟΧΑΣ)
 10. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ)
 11. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
 12. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
 13. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)
 14. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ)
 15. ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (ΔΕ ΠΑΞΩΝ)
 16. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ)
 17. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
 18. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)
 19. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΔΕ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ)
 20. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)
 21. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)
 22. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ)
 23. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΔΕ ΡΟΥΒΑ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΟΦΙΝΑ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ)
 24. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)
 25. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
 26. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)
 27. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
 28. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)
 29. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
 30. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ)
 31. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
 32. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ)
 33. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
 34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
 35. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
 36. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΕ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ)
 37. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΔΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
 38. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
 39. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΕ ΑΙΓΑΛΕΩ)
 40. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΔΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ)
 41. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)
 42. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
 43. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΔΕ ΦΥΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
 44. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ)
 45. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
 46. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΔΕ ΜΟΒΡΗΣ, ΑΡΙΣΣΟΥ, ΔΥΜΗΣ, ΩΛΕΝΙΑΣ)
 47. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
 48. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ, ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΠΑΪΩΝ)
 49. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)
 50. ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ, ΩΛΕΝΗΣ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ)
 51. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΔΕ ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
 52. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)
 53. ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΔΕ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ)
 54. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΤΡΙΠΥΛΗΣ)
 55. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)
 56. ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (ΔΕ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ, ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ)
 57. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΔΕ ΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΔΩΡΙΟΥ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
 58. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΑΡΦΑΡΩΝ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ)
 59. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΕ ΚΑΡΥΩΝ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΠΕΛΛΑΝΑΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΘΕΡΑΠΝΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΦΑΡΙΔΟΣ)
 60. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
 61. ΔΗΜΟΣ ΚΩ (ΔΕ ΚΩ, ΔΙΚΑΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΕ ΝΙΣΥΡΟΥ)
 62. ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ (ΔΕ ΤΗΛΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΔΕ ΧΑΛΚΗΣ)
 63. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΔΕ ΣΚΙΑΘΟΥ)
 64. ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)
 65. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ)
 66. ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ [ΔΕ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ)]
 67. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΑΤΣΙΚΗΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ)
 68. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
 69. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)
 70. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)
 71. ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)
 72. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
 73. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΔΕ ΒΙΑΝΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ)
 74. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
 75. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΕ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
 76. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)
 77. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ, ΠΑΛΙΑΝΗΣ)
 78. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΔΕ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ)
 79. ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΟΣ)
 80. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
 81. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ)
 82. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ)
 83. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (ΔΕ ΣΚΥΡΟΥ)
 84. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 85. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΜΕΔΕΩΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ)
 86. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)
 87. ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (ΔΕ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΝΙΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΚΡΟΚΕΩΝ)
 88. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΣΩΠΟΥ, ΒΟΪΩΝ, ΜΟΛΑΩΝ)
 89. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΣΜΑ, ΤΥΡΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ)
 90. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)
 91. ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ (ΔΕ ΑΛΕΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ, ΑΡΓΟΥΣ, ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, ΛΕΡΝΑΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ)
 92. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΕΓΕΑΣ, ΚΟΡΥΘΙΟΥ)
 93. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΦΕΝΕΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ)
 94. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΝ)
 95. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ, ΗΡΑΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΒΥΤΙΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ)
 96. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)
 97. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)
 98. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)
 99. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)
 100. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)
 101. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)
 102. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)
 103. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ)
 104. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)
 105. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)
 106. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)
 107. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)
 108. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)
 109. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)
 110. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)
 111. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
 112. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)
 113. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ [ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)]
 114. ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
 115. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
 116. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)
 117. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ)
 118. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
 119. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 120. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)
 121. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
 122. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
 123. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ (ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
 124. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)
 125. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ- ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)
 126. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ) εξαιρουμένης της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ απολιγνιτοποίησης
 127. ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ (ΔΕ ΝΕΜΕΑΣ)
 128. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)

 

 

Β. Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

 1. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΡΟΥ)
 1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΑΒΙΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΑΙΠΕΙΑΣ)
 2. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ)
 3. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
 4. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ)
 5. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
 6. ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΡΙΓΛΙΑΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΟΡΩΝΗΣ)
 7. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΔΕ ΣΑΓΙΑΔΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ).

Γ. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας, τα ως άνω προγράμματα αναρτώνται στους ιστοτόπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

 

 

Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών – Χρηματοδότηση

Α. Κύριος των ως άνω προγραμμάτων και μελετών είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β. Με τη δημοσίευση της παρούσας, άρχεται η όλη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις για την εκπόνηση των μελετών του άρθρου 2.

Γ. Η εκπόνηση των μελετών των ως άνω Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

 

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/13902/%CE%BF%CE%B9-136-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο